Home Eerst verantwoordelijke verzorgenden (evv’ers)

Eerst verantwoordelijke verzorgenden (evv’ers)

Binnen Bethanië wordt gewerkt met eerst verantwoordelijke verzorgenden, kortweg evv’ers. 
Elke bewoner die zorg ontvangt van Bethanië krijgt bij start van de zorg een evv’er toegewezen. De evv’er behartigt de belangen van de aan haar zorg toevertrouwde bewoners. 

Passende zorg

De bewoner bespreekt met de evv’er welke zorg er nodig is, omdat de bewoner bepaalde dingen zelf niet meer kan. Als de bewoner dit niet meer zelf kan, dan zal er contact gelegd worden met zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger en waar nodig met de eerste contactpersoon. 
De evv’er probeert de zelfredzaamheid van de bewoner te bevorderen of zoveel mogelijk in stand te houden. Dus alleen die hulp wordt geboden die de bewoner ook echt nodig heeft. De evv’er houdt ook in de gaten dat de indicatie die door het CIZ (centraal indicatieorgaan zorg) gesteld is, passend is bij de zorgvraag van de bewoner. Dit betekent dat als er meer zorg nodig is, zij in overleg zorg draagt voor een nieuwe indicatieaanvraag. Ook zal de evv’er de inzet van informele zorg (mantelzorgers, vrijwilligers) bespreken en waar nodig ondersteuning bieden aan de mantelzorgers. 
 
De evv-er onderhoudt ook contact met de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde en met de apotheek (als de bewoner dat zelf niet meer kan). 
 

Elektronisch cliëntdossier (ECD)

Elke bewoner krijgt een digitaal dossier. De evv’er is verantwoordelijk voor het bijhouden ervan. Het dossier bestaat uit o.a. een cliëntplan. Hierin staat aan welke doelen er gewerkt wordt; welke afspraken er gemaakt worden over de zorg die gegeven moet worden en over hoe het welzijn bevorderd kan worden. De collega’s van de afdeling waar de bewoner woont, kunnen dit dan ook lezen. De bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger wordt betrokken bij het plan en wordt gevraagd om instemming met de inhoud ervan. Het cliëntplan is ook digitaal in te zien via het cliëntportaal. De bewoner kan ook anderen, zoals de vertegenwoordiger of zijn/haar contactpersoon, toegang verlenen tot dit cliëntportaal.
 

Multidisciplinair overleg (MDO)

Twee keer per jaar wordt de situatie van elke bewoner besproken in een MDO of in een geplande evaluatie. Waar mogelijk sluit de bewoner zelf aan bij het overleg. Ook wordt, door de evv’er, informatie van andere zorgverleners die betrokken zijn bij de bewoner verzameld. Als de bewoner een vertegenwoordiger  heeft, heeft de evv’er in deze periode ook contact met de vertegenwoordiger. De evv’er zet zich ervoor in om een band op te bouwen met familie en anderen die bij de zorg betrokken zijn. 
 

Afwezigheid 

Bij afwezigheid van de evv’er wordt de evv’er vervangen door bijvoorbeeld de teamleider/locatiemanager of een andere evv’er. Bij langdurige afwezigheid wordt er een vervangende evv’er toegewezen. 
 

Contact

Contacten worden met bewoner en/of vertegenwoordiger onderhouden. Zij informeren overige familieleden. Evv’ers en medewerkers verstrekken dus geen informatie aan anderen tenzij hier heldere afspraken over vastgelegd zijn.
 
De gewenste gang van zaken als er iets doorgegeven/besproken moet worden:
  • De bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger of eerste contactpersoon neemt contact op met de evv’er;
  • Is de evv’er afwezig, dan kan er contact opgenomen worden met de teamleider/locatiemanager. 
  • Bij spoedeisende zaken kan 24 uur per dag aangeklopt worden bij de teamleider/locatiemanager. Bij hun afwezigheid is de raad van bestuur en/of de directeur bedrijfsvoering beschikbaar. 
 
N.B. Daar waar gesproken wordt over bewoners, kan ook cliënten gelezen worden.