Home Christelijke identiteit Missie en zorgvisie

Missie en zorgvisie

De Stichting Bethanië heeft een protestants-christelijke identiteit. De grondslag van de Stichting is de Bijbel als Gods Woord in verbondenheid met het gereformeerde belijden. Bethanië onderscheidt zich, onder meer door deze kenmerkend protestants-christelijke identiteit, van andere zorgcentra. Zij biedt ruimte aan cliënten om in een hun bekende en vertrouwde sfeer zorg te ontvangen als ze ouder worden. Voor medewerkers en vrijwilligers betekent deze identiteit dat de Bijbel het richtsnoer is voor ons werken en dienen. Deze grondslag bepaalt mede de sfeer in ons huis en de keuzes die wij maken bij ons zorg- en dienstenaanbod.

De medewerkers dragen bij aan de doelstelling van Bethanië door het ondersteunen en versterken van de eigen regie van kwetsbare ouderen, vanuit een protestants-christelijke identiteit. Er is sprake van een wederkerige relatie tussen cliënten en medewerkers in gezamenlijke afhankelijkheid van onze Schepper. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde, wordt zorg verleend aan alle zorgvragers, ongeacht ras, geslacht, geloofsovertuiging of geaardheid. Wij kennen onze cliënten, komen tegemoet aan wat voor hen belangrijk is en gaan een langdurige vertrouwensband met hen aan. De cliënt zelf bepaalt vanuit zijn of haar eigen opvattingen over een goed leven waarbij hij of zij zich prettig en veilig voelt. Om hier concreet invulling aan te geven wordt afgestemd  wat de cliënt zelf kan, waarbij mantelzorgers en vrijwilligers kunnen ondersteunen en waarin de professionele medewerker meerwaarde biedt. Niet langer bepalen systemen of onze traditionele gezondheidszorg-ogen wat een goed leven is voor de cliënt. Dit vergt een omslag van denken en handelen van cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.

Aan deze organisatiemissie ligt ten grondslag een Mensvisie:

Elk mens is een kostbaar geschenk uit Gods hand, naar Zijn beeld geschapen en voorwerp van Zijn liefde. Daarbij is ieder mens uniek, gelijkwaardig aan elk ander mens en blijvend kostbaar, hoe geschonden en zorgbehoevend deze mens ook is. De mens is geschapen om relaties aan te gaan en te onderhouden. Ook al is er door de zonde in relaties veel kapot gegaan, de mens blijft voorwerp van Gods liefde. In het bijzonder bracht God Zijn liefde tot uitdrukking door ons Zijn eigen Zoon, Jezus Christus te schenken. Door Hem worden verstoorde relaties tussen God en mensen  en tussen mensen onderling weer hersteld en komen ze weer tot bloei. In het voetspoor van Jezus en onder Zijn zegen weten wij ons geroepen om zorg te geven aan ouder wordende mensen. Ouder worden betekent steeds meer kwetsbaar worden. Maar daarom zijn oudere mensen niet minder kostbaar. Ze zijn voorwerp van Gods ontfermende liefde in Jezus Christus. Bewust voert Bethanië daarom in haar logo het Ichthus-teken, waarvan de Griekse beginletters betekenen: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Dat tekent onze dienst aan kwetsbare ouderen.