Home Over Bethanië Stichting Vrienden van Bethanië en De Olijftak

Stichting Vrienden van Bethanië en De Olijftak

Stichting Vrienden van Bethanië heeft als hoofddoel wensen van bewoners te realiseren, die niet onder de algemene voorzieningen vallen.

In 2017 hebben wij bijvoorbeeld financieel bijgedragen aan de Beweegtuin, aan de aanschaf van een tweede bus voor personenvervoer, aan de aanschaf van een TV/DVD voor de afdeling Oase.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Marjan de Vos-van de Hoef, voorzitter
Marius van de Kolk, secretaris
Henk Blotenburg, penningmeester
Wim van de Berg, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden; uitsluitend de in redelijkheid gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed.

De bestuurder van Bethanië en de manager facilitaire dienst treden op als adviseurs.

U kunt vriend worden van de Stichting door een jaarlijkse bijdrage.

Het bankrekeningnummer is NL 31 SNSB 0925828807.

De Stichting is door de Belastingdienst aan gemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat uw gift aftrekbaar is.

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van Bethanië
Platteelhof 3, 6711 JK Ede

KvK nummer: 41048193

Vrienden van Hospice Ede, De Olijftak

De basiskosten voor de zorg aan onze gasten worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Er zijn echter ook kosten die niet vergoed worden. Denk dan aan verblijfskosten, voorzieningen en materialen die het comfort in De Olijftak verhogen. Giften en donaties zijn dan ook van harte welkom.

De Vrienden van Hospice Ede houden zich bezig met het inzamelen van de bijdragen van onder meer particulieren, kerken, fondsen en bedrijven. Wilt u ons steunen? Stort uw gift dan op rekening  NL89 INGB 0002 3758 88 van Vrienden van Hospice Ede onder vermelding van Gift hospice Ede.  Hartelijk dank!

De Vrienden van de Hospice maken deel uit van Stichting Vrienden van Bethanië. Deze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende  Instelling (ANBI).
Uw gift is daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting ( rekening houdend met het drempelbedrag)

Het “RSIN” nummer van de stichting is  816128662 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN) en het KvK nummer is 41048193.