Home Organisatie Stichting Vrienden van Bethanië en De Olijftak

Stichting Vrienden van Bethanië en De Olijftak

Stichting Vrienden van Bethanië

Stichting Vrienden van Bethanië heeft als hoofddoel wensen van bewoners van Woonzorgcentrum Bethanië te realiseren, die niet uit zorggelden van de Wmo, Zvw en Wlz kunnen worden bekostigd.
De Stichting Vrienden van Bethanië houdt zich voor dit doel bezig met het inzamelen van bijdragen van particulieren, kerken, fondsen en bedrijven.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Ans van Eden, voorzitter
Marius van de Kolk, secretaris
Henk Blotenburg, penningmeester
vacature, lid namens cliëntenraad

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden; uitsluitend de in redelijkheid gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed.

Het bestuur stimuleert de fondsenwerving en beoordeelt aanvragen voor bestedingen. Deze aanvragen komen uit het woonzorghuis Bethanië.
Aanvragen worden afgestemd met het management van Bethanië. 

Stichting Vrienden van Bethanië

U kunt vriend worden van de Stichting Vrienden van Bethanië door een jaarlijkse bijdrage over te maken.
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL 31 SNSB 0925828807.

Uw bijdrage zal aan extra voorzieningen voor de bewoners van het woonzorgcentrum Bethanië worden besteed. Denk daarbij aan belevenisgerichte hulpmiddelen als een belevenistafel en een fietslabyrinth. Maar ook kleinere zaken als een bloemenattentie met Pasen en spelmateriaal voor de dagbesteding.
 

Vrienden van Hospice Ede, De Olijftak

De basiskosten voor de zorg aan de cliënten in het hospice worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
Er zijn echter ook kosten die niet volledig vergoed worden. Denk dan aan voorzieningen, scholing en materialen die het comfort van het verblijf in De Olijftak verhogen. Veel zorggerelateerde werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Dagelijks spannen zij zich in om het de gasten in het einde van hun levensfase zo gerieflijk mogelijk te maken. Dit lukt echter niet zonder de hulp van donateurs. Giften en donaties zijn dan ook van harte welkom.

Wilt u het dankbare werk van het hospice steunen?
Stort uw gift dan op rekening  NL89 INGB 0002 3758 88 van Vrienden van Hospice Ede onder vermelding van Gift hospice Ede.  Vrienden van Hospice Ede is onderdeel van Stichting Vrienden van Bethanië.

De Vrienden van het Hospice Ede zijn lid van de commissie Hospice Ede.

ANBI

De Stichting Vrienden van Bethanië is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende  Instelling (ANBI).
Uw gift aan zowel de Vrienden van Bethanië als aan de Vrienden van het Hospice Ede is daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting (rekening houdend met het drempelbedrag).

Het ‘RSIN-nummer’ van de stichting is 816128662 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN) en het KvK nummer is 41048193.

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van Bethanië
Platteelhof 3
6711 JK Ede